วิธีปฎิบัติในการเข้าประมูลสินทรัพย์


การเตรียมเอกสารในการเข้าประมูลซื้อ

 • ผู้ประมูลซื้อต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ถ้าผู้ประมูลซื้อกระทำการในนามบุคคลอื่น จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมสำเนา 1 ชุด บัตรประชาชนผู้รับอำนาจพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ถ้าผู้ประมูลซื้อกระทำการในนามนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคล/วาระการประชุม บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนา 1 ชุด
         การเตรียมเงินในการเข้าประมูลซื้อ
ลำดับ ราคาขาย (บาท) วางหลักประกัน (บาท)
1. ไม่เกิน 5,000,000 50,000
2. เกิน 5,000,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 200,000
3. เกิน 10,000,000 แต่ไม่เกิน 30,000,000 500,000
4. เกิน 30,000,000 ขึ้นไป 1,000,000

         * หลักประกัน : เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
         * กรณีทรัพย์รายการใดมีการทิ้งเงินมัดจำ หากนำทรัพย์ออกขายใหม่ กำหนดหลักประกันเป็น 2 เท่า

เมื่อประมูลซื้อทรัพย์ใด ได้แล้วให้ถือว่าเงินประกันดังกล่าว เป็นค่ามัดจำซื้อทรัพย์ส่วนหนึ่ง หากผู้ซื้อยังประสงค์จะประมูลซื้อทรัพย์อื่นอีกต่อไป จะต้องวางเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค ใหม่อีก

         ข้อสัญญา
 • การโอนสิทธิ์ ค่าภาษีอากรต่างๆเรื่องเขตเนื้อที่การบอกประเภทและสภาพทรัพย์ ธนาคารไม่รับรองและไม่รับผิดชอบ
 • การวางเงินมัดจำและชำระส่วนที่เหลือต้องวางชำระเป็นเงินสดถ้าเป็น แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ผู้ซื้อได้จะต้องวางเงินมัดจำ จำนวน 20% ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ให้รวมเงินค่ามัดจำในวันทำสัญญาด้วย นับจาก วันประมูลซื้อ พร้อมทั้งทำสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพ์ของธนาคาร และผู้ซื้อต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน นับแต่วันซื้อ เป็นต้น
 • เงินมัดจำตามเงื่อนไขการเข้าสู้ราคาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคา
 • ผู้ซื้อได้จะต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีเงินได้ (ภงด.) และค่าธรรมเนียมในการโอน จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลราษฎร (ยกเว้นค่าอากรแสตมป์และภาษีธุระกิจเฉพาะ)
         ก่อนเข้าสู้ราคา
         ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะซื้อตามสถานที่ และ แผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศและถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นให้ชัดเจนเป็นที่เข้าใจ
 1. ผู้เข้าประมูลซื้อจะต้องนั่งในสถานที่ที่จัดไว้และประมูลซื้อตามลำดับรายการสินทรัพย์รอการขายที่ประสงค์จะซื้อ
 2. ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินประกันการเข้าประมูลซื้อ ชำระเป็นค่ามัดจำ และทำสัญญาจะซื้อจะขายกับธนาคารในวันที่ประมูลซื้อ ส่วนจำนวนเงินที่เหลือผู้ซื้อจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 90 วันปฏิทินนับตั้งแต่วันที่ประมูลซื้อ หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขาย
 3. สำหรับผู้ไม่ชนะการประมูลให้นำบัตรสำหรับใช้ในการประมูลและใบรับเงินประกัน ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อรับเงินประกันคืนในวันเดียวกันกับวันที่ประมูล
 4. หลักเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะการประมูลแบบ Open Bid Auction เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประมูลเคาะไม้จำนวน 3 ครั้ง ให้แก่ผู้ประมูลที่เสนอราคาซื้อสูงสุดในขณะนั้น
 5. หลักเกณฑ์การเพิ่มราคาประมูลซื้อ
ราคาประมูลเริ่มต้น (ราคากลาง) เพิ่มราคาไม่น้อยกว่าครั้งละ
ต่ำกว่า 50,000 บาท 1,000 บาท
ตั้งแต่ 50,000 บาท ไม่ถึง 100,000 บาท 2,000 บาท
ตั้งแต่ 100,000 บาท ไม่ถึง 300,000 บาท 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาท ไม่ถึง 500,000 บาท 10,000 บาท
ตั้งแต่ 500,000 บาท ไม่ถึง 700,000 บาท 20,000 บาท
ตั้งแต่ 700,000 บาท ไม่ถึง 1,000,000 บาท 30,000 บาท
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ไม่ถึง 5,000,000 บาท 50,000 บาท
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท ไม่ถึง 20,000,000 บาท 100,000 บาท
ตั้งแต่ 20,000,000 บาท ไม่ถึง 50,000,000 บาท 200,000 บาท
ตั้งแต่ 50,000,000 บาท ไม่ถึง 80,000,000 บาท 500,000 บาท
ตั้งแต่ 80,000,000 บาท 1,000,000 บาท